Støttefunksjoner i skolen

Viktige støttefunksjoner for elevene i skolehverdagen:

Rådgivningstjenesten er delt:

- sosialpedagogisk rådgivning (SOS)
- yrkes- og utdanningsrådgivning (YOU)

Elever med ulike vansker kan ta kontakt med SOS-rådgiver. Henvendelsen skal helst gå via kontaktlærer. SOS-rådgiver har nært samarbeid med kontaktlærere og administrasjon og knytter kontakter med hjelpeinstanser utenfor skolen til beste for eleven. Det kan være PPT, helsesøster, oppfølgingstjenesten, sosialkontor, trygdekontor osv, for eksempel dokumentasjon i forbindelse med stipend/lån. 
SOS-rådgiver kan formidle hjelp og støtte til elever i vanskelige situasjoner.

SOS-rådgiver skal sammen med kontaktlærer holde seg orientert om elever med stort fravær og forsøke å hjelpe disse til å fullføre skolegangen, eventuelt i samarbeid med oppfølgingstjenesten.

YOU-rådgiver skal gi elevene oversikt over ulike utdanningsmuligheter og yrker og være veileder slik at elevene kan ta realistiske yrkesvalg. Det vil både bli gitt felles og individuell veiledning. Elevene kan få hjelp ved søknader til videregående skoler, høgskoler osv. 
YOU-rådgiver skal bidra til at elevene får muligheten til å søke kunnskap om yrker og utdanning

Elever som går med tanker om å slutte i skoleåret, må alltid snakke med kontaktlærer. Vi har spesielle melderutiner når elever vil slutte. Det blir da tatt kontakt med rådgiver (SOS og/eller YOU ) og eventuelt Oppfølgingstjenesten og innledet et samarbeid til beste for eleven.

Rådgiverne har oppslag om kontortid på egen dør.
De kan også kontaktes via skolens sentralbord.