Skolemiljø

Skolemiljø - trivsel - læring

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Det er elevene selv som vet og som bør si i fra om forhold ved skolemiljøet som bør bedres.

 

Hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Hvis elevene mener at de ikke får ivaretatt sine rettigheter, kan de selv eller foreldrene deres be skolen rette opp mulige brudd på loven.

Kapittel 9a i opplæringsloven omhandler elevenes skolemiljø.
På mange måter er dette elevenes "arbeidsmiljølov".

Alle skoler skal ha skolemiljøutvalg.
Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget kan uttale seg om alle saker som gjelder skolemiljøet.

Karmsund videregående skole har en egen prosedyre for skolemiljøutvalget.

Du finner mer informasjon om læringsmiljø på Utdanningsdirektoratets nettsider.

 

En trygg skoledag uten mobbing

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing, krenkelse, vold og trakassering. Skolen arbeider for et inkluderende og godt skolemiljø, som blir opplevd som trygt og godt for elevene. Alle voksne som arbeider på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt. 

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor. Du skal da bli tatt på alvor og skolen skal undersøke hva som har skjedd. Dette skal gjøres innen en uke fra du meldte fra. Skolen skal lage en skriftlig plan på hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen om du ønsker det.

Dersom skolen ikke gjør nok eller bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte Fylkesmannen. Det samme gjelder om du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Fylkesmannen vil da først undersøke om skolen har gjort jobben sin. Etter det bestemmer Fylkesmannen hva skolen skal gjøre for at du skal får en trygg og god skolehverdag. 

 

Mobbing

Karmsund videregående skole har nulltoleranse for mobbing og krenkelser. 

Ønsker du mer opplysninger om hvordan skolen jobber mot mobbing kan du lese skolens Handlingsplan mot mobbing (PDF, 1009 kB). 

Dersom du som elev eller foresatt opplever en mobbesituasjon enten selv eller mot andre, er det viktig at man varsler straks. 

Varslingen kan gå til kontaktlærer, rådgiver, trinnleder, rektor. 

Dersom du ønsker å melde en sak nå, kan du klikke her: Meld fra om mobbing.