Utlånsreglement

Alle elever i videregående skole får tilbud om gratis læremidler, jf. § 19-6 i forskrift til opplæringsloven. Reglement for utlån av lærebøker i Rogaland fylkeskommune gjelder for alle offentlige videregående skoler i Rogaland.

Reglementet gjelder det skolen har definert som felles pensumlitteratur i det enkelte fag. For skolebibliotekets øvrige utlån av bøker og annet materiell, gjelder skolens eget reglement.

Eleven er ansvarlig for lånte bøker. Det betyr at eleven, eller elevens foresatte må erstatte bøker som skades eller tapes i utlånsperioden, eller som ikke leveres tilbake innen innleveringsfristen. Det kreves ikke erstatning for normal slitasje.

Signering skjer sammen med aktivering av bruker fra sommeren 2018. For elever som allerede har bruker vil skolen samle inn signert reglement på annet vis.

Hent mal for reglement for utlån av lærebøker.

Reglement for utlån av lærebøker i Rogaland fylkeskommune

Gjelder fra 1. august 2018.

1. Generelt/virkeområde

Alle elever i videregående skole får tilbud om gratis læremidler, jf. § 19-6 i forskrift til opplæringsloven. Reglement for utlån av lærebøker i Rogaland fylkeskommune gjelder for alle offentlige videregående skoler i Rogaland.

Reglementet gjelder det skolen har definert som felles pensumlitteratur i det enkelte fag. For skolebibliotekets øvrige utlån av bøker og annet materiell, gjelder skolens eget reglement.

2. Utlånsordning

Ved skolestart vil elevene får utlevert bøkene de trenger. Hvert eksemplar har en unik strekkode, og eleven må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt. Eleven bør skrive navn, klasse og skoleår på innsiden av bokpermen. Dette for å forhindre at bøker forbyttes. Eleven skal påse at bøkene er i tilfredsstillende stand.

Dersom eleven bytter fag eller avbryter opplæringen i løpet av skoleåret, skal bøkene leveres til utlånsansvarlig umiddelbart.

Det er ikke tillatt å notere, streke under tekst, bruke uthevingstusj eller lignende i bøkene. Strekkoden må være intakt.

Eleven anbefales å sette bokbind på bøkene. Alle bøkene skal leveres tilbake ved slutten av skoleåret i henhold til den enkelte skoles oppsatte plan. Bøkene må leveres personlig, slik at skolen får gitt eleven beskjed om eventuelt manglende bøker før siste frist.

Siste frist for å levere tilbake utlånsbøkene er skolens siste offisielle skoledag.

3. Erstatning ved tap/skade

Eleven er ansvarlig for lånte bøker. Det betyr at eleven, eller elevens foresatte må erstatte bøker som skades eller tapes i utlånsperioden, eller som ikke leveres tilbake innen innleveringsfristen. Det kreves ikke erstatning for normal slitasje.

Skolen vil kreve tapet erstattet etter alminnelige erstatningsregler jf. kapittel 1 i skadeerstatningsloven (se fotnote under). Erstatningen vil som hovedregel være gjenanskaffelsesprisen for boken/bøkene. Skolen må i det enkelte tilfelle vurdere om vilkårene for å kreve erstatning er tilstede.

Uavhengig av manglende levering og utestående erstatningskrav, er skolen pliktig til å holde eleven med nødvendige læremidler. Dersom en bok blir tapt i løpet av skoleåret, kan eleven få låne en ny bok av utlånsansvarlig. Skulle boken ikke bli levert inn innen siste innleveringsfrist, vil det bli sendt erstatningskrav til elev eller foresatte med 30 dagers betalingsfrist. Dersom kravet ikke innfris, vil det bli sendt til inkasso.

Skolene tar ikke imot bøker etter skolens siste offisielle dag. Dette fordi skolene umiddelbart må bestille nye bøker. Erstatningskravet må betales, og eleven kan ikke regne med å få ettergitt beløpet dersom boken senere skulle komme til rette.

Fotnote

Elevens og foreldrenes erstatningsansvar er regulert i lov om skadeserstatning 13. juni 1969 nr. 26. § 1-1 om barns ansvar lyder slik:

“Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers”

§ 1-2 om foreldres ansvar m.v. lyder slik:

“1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.

2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.”