Hverdagslivstrening - spesialundervisning i liten gruppe H

For elever med ulike utviklingshemminger

Opplæringstilbudet er rettet mot elever med omfattende hjelpebehov. Elevene har ulik grad av utviklingshemminger og store- sammensatte- og/eller spesifikke lærevansker. Elever med multifunksjonshemminger, motoriske vansker, medisinske vansker, atferdsvansker som har behov for tett personaltetthet i de fleste situasjoner og som har behov for spesialundervisning og individuelle planer.

Opplæringen er definert som spesialundervisning (jfr. opplæringslova § 5-1) og avviker fra ordinær opplæring i alle fag og gir ikke grunnlag for vurdering med karakterer. Sluttkompetanse med kompetansebevis gir dokumentasjon på opplæringen som er gjennomgått.

Hovedmål for opplæringen

I opplæringen har vi fokus på helhetstenkning rundt den enkelte elev. Overgangsarbeid, særlig overgang fra videregående skole til arbeid/dagtilbud er sentralt. Vi har som målsetting at elevene skal gå ut i varig tilrettelagt arbeid, aktivitetstilbud eller dagtilbud når de avslutter videregående skole. Individuelle planer (IP), langsiktig tenkning og tverrfaglig samarbeid står sentralt i dette arbeidet. Skolen skal være en aktiv samarbeidspart i elevens ansvarsgruppe.

Opplæringen tar utgangspunkt i elevens behov og interesser og skal legge grunnlaget for at eleven skal bli mest mulig selvhjulpen i hjem, bolig, dagtilbud og fritid. Kommunikasjon, hjelp til selvhjelp og sosial kompetanse er derfor de viktigste fokusområdene i opplæringstilbudet. I den grad det er aktuelt, vil også trening på arbeidsaktiviteter ha fokus.

Elevene søker og blir tatt inn til et utdanningsprogram som beskrevet i Kunnskapsløftet. Skolens tilbud er beskrevet i folder «Tilrettelagt Avdeling». Lenke til høyre.

Målene tar utgangspunkt i kompetansemålene knyttet til det utdanningsprogram eleven er tatt inn til. Det gjøres individuelle vurderinger og utarbeides læringsmål tilpasset den enkelte elev.

Innhold:

 • Praktisk orientert for å gi ferdigheter på ulike nivå i dagliglivets gjøremål
 • Utvikle sosial kompetanse 
 • Utvikle kommunikasjon (tale, alternativ og supplerende kommunikasjon ASK).
 • Bruke digitale hjelpemidler
 • Lage variert og ernæringsrik mat
 • Helsefremmende arbeid, livsstil
 • Bolig og miljø
 • Bevissthet om egen funksjonshemming
 • Fellesfagene kan være en del av innholdet
 • Opplevelser, livskvalitet, sansestimulering, opplevelse av mestring
 • Fysisk aktivitet og bruk av naturen som opplæringsarena vektlegges
 • Arbeidstrening

  
Etter endt opplæring skal elevene bli mest mulig selvstendige i livssituasjon, fritid og arbeid/dagtilbud.

 • Kunne bo i egen bolig eller varig tilpasset botilbud
 • Tilbud i varig tilrettelagt arbeid eller dagtilbud.
 • Kunne fungere i ulike sosiale sammenhenger.
 • Kunne delta i ulike fritidsaktiviteter

Organsering:

Tilbudet er organisert i grupper med redusert elevtall og foregår i tilrettelagte undervisningslokaler. I opplæringen blir det lagt vekt på kommunikasjon, dagliglivets aktiviteter, grunnleggende ferdigheter og sosiale ferdigheter.

Se folderen "Tilrettelagt avdeling" for detaljert informasjon om opplæringstilbudet. (PDF, 622 kB)

  

Se utvidet informasjon for søkergruppe med søknadsfrist 1. februar på RFK's nettsider.


UDir: Veilederen Spesialundervisning.