Arbeidstrening - spesialundervisning i liten gruppe A

Tilpasset opplæring i egen gruppe.

Opplæringstilbudet spesialundervisning i liten gruppe A- organiseringsform Arbeidstrening er et tilbud for elever med spesielle behov knyttet til læring og sosiale ferdigheter, og som har behov for tilrettelegging utover det som tilbys i ordinære klasser.

Opplæringen er definert som spesialundervisning ( jfr. opplæringslova § 5-1) og avviker fra ordinær opplæring i alle fag og gir ikke grunnlag for vurdering med karakterer. Sluttkompetanse med kompetansebevis gir dokumentasjon på opplæringen som er gjennomgått.

Hovedmål med opplæringen:

Opplæringen tar utgangspunkt i elevens behov og interesser og skal legge grunnlaget for at eleven skal bli mest mulig selvhjulpen i hjem, bolig, arbeid og fritid. Kommunikasjon, hjelp til selvhjelp og sosial kompetanse er derfor de viktigste fokusområdene i opplæringstilbudet.

Vårt mål er at elevene går over i arbeid ved avsluttet videregående opplæring. 

Vi har en tverrfaglig tilnærming til ulike tema/fag. Dette innebærer at mye av opplæringen i fellesfagene vil bli praktisk knyttet til opplæringen i programfagene der det er naturlig og relevant. 

Kartlegging og utprøving av ulke arbeidsoppgaver og arbeidsplasser vil bli vektlagt. 

Elevene søker og blir tatt inn til et utdanningsprogram som beskrevet i Kunnskapsløftet. Skolens tilbud er beskrevet i folder «Tilrettelagt Avdeling». Lenke til høyre.

Målene tar utgangspunkt i kompetansemålene knyttet til det utdanningsprogram eleven er tatt inn til. Det gjøres individuelle vurderinger og utarbeides læringsmål tilpasset den enkelte elev. Alle elever får utarbeidet sin individuelle opplæringsplan (IOP). 

Innhold:

 • Praktisk orientert for å gi ferdigheter på ulike nivå
 • Utvikle sosial kompetanse
 • Utvikle kommunikasjon (tale, alternativ og supplerende kommunikasjon ASK).
 • Bruke digitale hjelpemidler
 • Lage variert og ernæringsrik mat
 • Helsefremmende arbeid, livsstil
 • Bolig og miljø
 • Bevissthet om egen funksjonshemming
 • Opplæring i fellesfagene
 • Fysisk aktivitet og bruk av naturen som opplærings arena vektlegges
 • Arbeidstrening
 • Utholdenhet

  
Etter endt opplæring skal elevene bli mest mulig selvstendige i livssituasjon, fritid og arbeid.

 • Kunne bo i egen bolig eller varig tilpasset botilbud
 • Tilbud i varig tilrettelagt arbeid eller ordinær bedrift
 • Kunne fungere i ulike sosiale sammenhenger.
 • Kunne delta i ulike fritidsaktiviteter

Organsering:

Tilbudet er organisert i grupper med redusert elevtall og foregår i tilrettelagte undervisningslokaler. I opplæringen blir det lagt vekt på kommunikasjon, dagliglivets aktiviteter, grunnleggende ferdigheter og sosiale ferdigheter.

Se folderen "Tilrettelagt avdeling" for detaljert informasjon om opplæringstilbudet. (PDF, 622 kB)

   

 Se utvidet informasjon for søkergruppe med søknadsfrist 1. februar på RFK's nettsider.  

 UDir: Veilederen Spesialundervisning.