Samarbeid skole/hjem

Karmsund videregående skole inviterer elever og foresatte til flere møter i løpet av skoleåret.

Ved skolestart:

1. Oppstartsamtaler med elever/foresatte med kontaktlærer for alle elever Vg1 og Vg2 første skoledag. Viktig info her er skolens hjemmeside, fravær og annen viktig informasjon som hjemmet ønsker å formidle til skolen. Det kan være sosio-emosjonelle eller pedagogiske utfordringer elevene har som skolen bør vite om. 

2. Foreldremøter for alle klasser Vg1 og Vg2 (innen medio september). Disse møtene avholdes avdelingsvis, og sosialrådgiverne deltar på møtet. Etter felles informasjon på avdelingen, blir det klasseforeldremøter. Det skal informeres og ha en dialog om følgende:

  • Opplæringstilbud
  • Prøveplaner
  • Eksamensordning
  • Forventninger til samarbeid skole/hjem
  • Om elevens og foresattes retter og plikter
  • Rutiner/regler
  • Avklaring og forventning om videre samarbeid kontaktlærer og foresatte

3. Skolen ved kontaktlærer orienterer foresatte fortløpende om fravær, om fare for manglende karaktergrunnlag og nedsatt karakter i orden og atferd. Foresatte kontaktes dersom eleven har mer enn tre dager fravær.

4. Kontaktlærer inviterer foresatte til en planlagt og strukturert samtale i løpet av første halvår (november). Foresatte får her også anledning til samtale med den enkelte faglærer. Samtalen skal handle om hvordan eleven arbeider til daglig og elevens kompetanse i de ulike fagene. Utviklingen til elevene i lys av opplæringsloven (§1-1, generell del og prinsipp for opplæringen i læreplanverket) skal også tas opp.

 

Andre halvår:

5. Kontaktlærer inviterer foresatte til en planlagt og strukturert samtale etter at 1. terminkarakterene er klar. Foresatte får her også anledning til samtale med den enkelte faglærer. Samtalen skal handle om hvordan eleven arbeider til daglig og elevens kompetanse i de ulike fagene. Utviklingen til elevene i lys av opplæringsloven (§1-1, generell del og prinsipp for opplæringen i læreplanverket) skal også tas opp.

6. Skolen inviterer til informasjonsmøte om "veien videre". Møtet finner sted kort tid før elevene skal velge kurs for Vg2. Foresatte vil få treffe skolens rådgivere og elevenes kontaktlærere for veiledning rundt søkning til nye programområder. Det blir blant annet gitt informasjon om utdanningstilbud generelt og utdanningstilbud etter VG1, ungdomsrett, omvalg, friår, Vilbli.no, MinID, søknadskjema, svarfrister og lærlingordningen.

7. Skolen ved kontaktlærer orienterer foresatte fortløpende om fravær, om fare for manglende karaktergrunnlag og nedsatt karakter i orden og atferd. Foresatte kontaktes dersom eleven har mer enn tre dager fravær.

8. Kontaktlærer/rådgivere informerer også foresatte om konsekvenser, rettigheter og plikter ved evt. ny utsatt eksamen eller privatisteksamen.

 

April/juni:

9. Møte med enkeltelever og foresatte for å planlegge kommende skoleår – dette gjelder spesielt for elever med særlige tilretteleggingsbehov.