En trygg skoledag uten mobbing

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing, krenkelse, vold og trakassering.

Skolen arbeider for et inkluderende og godt skolemiljø, som blir opplevd som trygt og godt for elevene. Alle voksne som arbeider på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt. 

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor. Du skal da bli tatt på alvor og skolen skal undersøke hva som har skjedd. Dette skal gjøres innen en uke fra du meldte fra. Skolen skal lage en skriftlig plan på hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen om du ønsker det.

Dersom skolen ikke gjør nok eller bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte Fylkesmannen. Det samme gjelder om du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Fylkesmannen vil da først undersøke om skolen har gjort jobben sin. Etter det bestemmer Fylkesmannen hva skolen skal gjøre for at du skal får en trygg og god skolehverdag. 

  

Linkene under er til Fylkesmannen sine sider og til lovparagrafen som regulerer dine rettigheter for et trygt og mobbefritt skolemiljø.

https://www.statsforvalteren.no/nb/portal/Barnehage-og-opplaring/En-trygg-skoledag-uten-mobbing/

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#§9a-3