Fravær - varslinger

Det sendes ut varsler til elevene i alle fag dersom de har så stort fravær at de er i fare for ikke å få karakter. 

Det sendes også ut varsel dersom en elev står i fare for å få nedsatt karakter i orden eller atferd. Varsler sendes i alle fag.

Rundskriv Udir -1 - 2010:
"Dersom det er fare for at læreren ikke har grunnlag for å fastsette karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter i fag, skal elevene varsles så tidlig som mulig, jf. § 3-7. Dersom varsel ikke gis, skal karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter gis."

Skolen har utarbeidet en handlingsplan som kalles "Strategier mot fravær". Denne skal følges.

Føringer for handlingsplanen er nedfelt i skolens prosedyre for "Håndtering av fravær".