Forsikring

Elever i videregående skole er forsikret av Rogaland fylkeskommune gjennom KLP Skadeforsikring AS.

Ulykkesforsikring for elever og studenter

Forsikringen gjelder plutselig og uforutsett ulykke som gir betydelig og varig mén.

Når og hvor forsikringen gjelder
a) Innenfor skolens område under ordinær skoletid.

b) Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsøvelser, ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under skolens ledelse.

c) På direkte vei til og fra skole.

d) Under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen.

Hva forsikringen dekker
Ulykke som fører til varig medisinsk invaliditet maksimalt 10,0 G
Dødsfall som følge av en ulykke 1,0 G
Samlet erstatning ved invaliditet og død maksimalt 10,0 G

Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2019 er kr 99 858.

Behandlingsutgifter
Utgifter i forbindelse med behandling etter en ulykke, f. eks. tannbehandling, fysikalsk behandling foreskrevet av lege eller reise til og fra hjemstedet for behandling eller forpleining i sykehus kan dekkes helt eller delvis.

Behandlingsutgifter betales i inntil 2 år fra skadedagen begrenset til 5 % av forsikringssummen, det vil si 0,5 G. Fra disse erstatningene trekkes en egenandel på kr 500. Ta vare på alle kvitteringer!