Elevråd

  • Et viktig element i elevdemokratiet.
  • Representerer elevenes syn
  • Har dialog med administrasjonen og rektor

Hver klasse velger en tillitsvalgt med vararepresentant. De tillitsvalgte danner skolens elevråd, som velger eget styre og to representanter til skoleutvalget.

Tillitsvalgte fungerer også som klassens verneombud i saker som angår miljø og sikkerhet.
Elevrådet har uttalerett i saker som angår elevens rettigheter, saker som har alminnelig interesse ved skolen, samt velferdssaker.

Skolen ser det som svært viktig at elevene tar aktivt del i det som skjer fra dag til dag.

Avdelingslederne er kontaktpersoner for klassenes tillitsvalgte.

Rektor er kontaktperson for Elevrådet.