YFF - Vg2 Helseservicefag

Yrkesfaglig fordypning
253 timer

Elevene skal ha standpunktkarakter
Elevene skal ikke opp til eksamen

Innhold
Formål med Yrkesfaglig fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer.

 Forskrift for Yrkesfaglig fordypning.

Skolens tilbud under "Yrkesfaglig fordypning":

Organisering:
Dette gjennomføres hos oss ved utplassering på ulike praksissteder kombinert med teoriundervisning på skolen. Yrkesfaglig fordypning er timeplanlagt til en hel fast skoledag i uken.

Hovedtyngden av teoriundervisningen gjennomføres fra skolestart frem til høstferien. Aktuelle temaer i denne perioden er fellesområder som etikk/taushetsplikt, kundebehandling og service, samt hygiene. I tillegg legges det inn 4 "innedager" fordelt utover i året til læreplananalyse, målvalg og diverse aktuell teori.

Elevene skal ut i praksis en skoledag i uken, i 3 perioder. Normalt blir dette fredager:
1. periode fra uke 42-49
2. periode fra uke 2-11
3. periode fra uke 14-21.

Prosjektet følger i hovedtrekk mål og hovedmomenter fra læreplanene på VG3 (VK2). Elevene skal i tillegg til de utvalgte fellesmålene, selv velge ut aktuelle læreplanmål og hovedmomenter fra de aktuelle planene. Læreplanmålene vil i stor grad være styrende for valg av praksisplass. Elevene kan velge ulike praksissteder i de ulike periodene, eller velge å fordype seg i samme type praksis alle periodene.

Vurdering:

  • Eleven skal føre logg/dagbok for hver dag i praksis. Denne danner grunnlaget for oppgaven som leveres etter hver praksisperiode. Loggen skal føres senest første skoledag etter praksisdag, og leveres elektronisk. I loggen vurderer eleven selv sin egen måloppnåelse i forhold til de valgte læreplanmålene. Lærer gir kontinuerlig (dvs. for hver innleverte logg) uformell vurdering av loggen og elevens arbeid underveis.
  • Praksissamtaler med faglærer min. 3 ganger pr. periode. Grad av måloppnåelse i forhold til valgte læreplanmål/hovedmoment vil bli vurdert i praksissamtalene. Samtalene vil foregå etter avtale, både ute i praksis og på skolen.
  • Oppgave. Denne skal skrives med utgangspunkt i de valgte læreplanmålene. Dokumentasjonen skal også inneholde beskrivelse av elevens egen refleksjon rundt dette. Leveres og vurderes elektronisk.
  • Prøver i fagstoffet. Disse kan være av både skriftlig og muntlig, eller praktisk art.
  • Vurdering fra praksisstedet. Denne gis i form av skriftlig tilbakemelding fra praksisstedet på et vurderingsskjema der fellesmålene er utgangspunktet.

   

Del denne artikkelen på: